Privacyverklaring

In ons privacy beleid kunt u alle bepalingen vinden omtrent de verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens zoals deze bekend zijn bij Full Beauty Clinics bij het maken van een afspraak in de kliniek of het bezoeken van onze website. Het privacy beleid is opgesteld op basis van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Persoonlijke gegevens

Bij Full Beauty Clinics worden gegevens vastgelegd om goede zorg te kunnen leveren. Als een klant een afspraak bij Full Beauty Clinics maakt worden diverse gegeven in het elektronische patiëntendossier vastgelegd: – Contactgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, woonadres, telefoonnummers, emailadres) – Foto’s (gezicht of een ander te behandelen gebied) – evt. gegevens van uw huisarts en apotheek – Medisch dossier (o.a. uw wensen en verwachtingen, verslaglegging van het consult en eventuele behandeling, correspondentie met andere zorgverleners, voorgeschiedenis, allergieën, intoxicaties, medicatiegebruik, medische vragen) – Financiële gegevens bij een behandeling (betaalde bedrag, offerte, factuur, betaalbewijs). Voor en na het consult, de behandeling en nazorg ontvangt u diverse vragenlijsten. Dit betreffen medische vragenlijsten, toestemmingsvragenlijsten of feedbackvragenlijsten. Deze vragenlijsten hebben als doel om de gezondheidstoestand te beoordelen, toestemming te verkrijgen voor een dienst of product, de zorg te verbeteren of wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Persoonsgegevens uit deze vragenlijst worden alleen gebruikt voor externe doeleinden (zoals wetenschappelijk onderzoek) na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en worden te allen tijde geanonimiseerd. Eenieder kan deze schriftelijke toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken.

Verwerking persoonsgegevens

Full Beauty Clinics verwerkt de persoonsgegevens als deze aan ons verstrekt worden of als er gebruik wordt gemaakt van onze diensten of producten. De persoonsgegevens die Full Beauty Clinics verwerkt: – Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s), emailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door gebruik te maken van onze diensten of onze online afspraakmodule, anderszins door schriftelijke of mondelinge correspondentie.

Persoonsgegevens minderjarigen

Om gebruik te maken van botox, fillers, PRP haar, Vampire Facelift, dermapen, laserontharen en Cryolipolise dient de bezoeker meerderjarig te zijn. Het is echter onmogelijk voor Full Beauty Clinics om te controleren of een websitebezoeker jonger of ouder dan 16 jaar is. Daarom is het advies om ouderlijk toezicht te handhaven bij de web activiteiten van minderjarigen, om zodoende te voorkómen dat persoonsgegevens van minderjarigen verzameld worden. Heeft u het gevoel dat er toch persoonlijke gegevens van een minderjarige verzameld zijn door Full Beauty Clinics, laat het Full Beauty Clinics dan weten door te mailen naar contact@fullbeautyclinics.nl of te bellen (070 23 900 22). Wij zullen de persoonsgegevens zorgvuldig verwijderen.

Doeleinden van verwerkte persoonsgegevens

Full Beauty Clinics heeft een aantal doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens, namelijk: – Telefonisch of mailcontact met u te realiseren voor een optimale dienstverlening – Adequate berichtgeving over mogelijke wijzigingen van de diensten en/of producten van Full Beauty Clinics – Het verzenden van een nieuwsbrief en/of gedrukte reclamefolder.

Gegevens klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft, kunt u deze klacht kenbaar maken door te mailen naar contact@fullbeautyclinics.nl of te bellen naar 070 23 900 22. Ga naar de Algemene Voorwaarden om meer te lezen over de klachtenprocedure. De gegevens die u verstrekt in de klachtenprocedure worden apart van uw medisch dossier bewaard.

Inzage persoonsgegevens door betrokkenen

De persoonsgegevens die u vrijgeeft aan Full Beauty Clinics zijn in te zien voor zorgverleners van Full Beauty Clinics die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u. Voor botox, fillers, PRP haar, Vampire Facelift, dermapen, laser ontharen en Cryolipolise behandelingen die u bij Full Beauty Clinics ondergaat dient u vooraf schriftelijke toestemming te geven aan de hand van een behandelovereenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst geeft u toestemming om de behandeling uit te voeren. Ondertekent u de overeenkomst niet, dan zal er geen behandeling plaatsvinden.

Inzage persoonsgegevens bij interne kwaliteitscontroles

Vragenlijsten van Full Beauty Clinics die u invult zijn door de behandelend arts in te zien.

Overige gegevens

De artsen van Full Beauty Clinics doen er alles aan om elke behandeling zo kwalitatief goed en veilig mogelijk te laten verlopen. In uitzonderlijke gevallen kan er toch iets misgaan. In dat geval kan het noodzakelijk zijn dat u overgeplaatst moet worden naar een dichtbijgelegen ziekenhuis. De artsen van het ziekenhuis dienen hierbij uw medisch dossier van Full Beauty Clinics in te zien dat overgedragen wordt aan het ziekenhuis. Indien er aanzienlijke medische spoed is, kan het vóórkomen dat de arts van Full Beauty Clinics geen specifieke toestemming vraagt voor de verwijzing naar het ziekenhuis. Full Beauty Clinics is verplicht om een medische calamiteit te melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Gaat het om een calamiteit waar u bij betrokken bent, dan stellen wij u op de hoogte van de melding. Melding maken van de calamiteit betekent dat persoonsgegevens van u als betrokkene doorgegeven worden aan de instantie. Dit betreft: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en adres. Indien u een klacht indient bij Full Beauty Clinics heeft een van de zorgverleners inzage in uw persoonsgegevens. Een klacht kan ingediend worden bij Full Beauty Clinics. Indien er bij de klacht hulp ingeschakeld dient te worden van een derde persoon, zullen de persoonsgegevens zorgvuldig en zoveel als mogelijk geanonimiseerd verstrekt worden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Full beauty Clinics bewaart persoonsgegevens minimaal conform de wettelijke bezwaar en vernietigingstermijnen. Full Beauty Clinics bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen aan de hand van de persoonsgegevens te verwezenlijken. De bewaartermijnen van persoonsgegevens bij Full Beauty Clinics zijn als volgt:

Persoonsgegevens bij een consult en behandeling: 15 jaar of langer (afhankelijk van de duur van de behandelhistorie)

Financiële gegevens: 7 jaar of langer
Marketing- en promotiedoeleinden: maximaal 15 jaar

Beveiliging van persoonsgegevens

Full Beauty Clinics doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beveiligen. Waarborging van uw privacy is een hoge prioriteit. Intern wordt er op toegezien dat Full Beauty Clinics de wet- en regelgeving omtrent beveiliging van de persoonsgegevens naleeft.

Beveiliging van persoonsgegevens

Full Beauty Clinics doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beveiligen. Waarborging van uw privacy is een hoge prioriteit. Intern wordt er op toegezien dat Full Beauty Clinics de wet- en regelgeving omtrent beveiliging van de persoonsgegevens naleeft.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ziet toe op een veilig gebruik, verwerking en opslag van persoonsgegevens. In deze wet zijn ook de rechten voor de patiënt of klant opgenomen aangaande het medisch dossier. Dit zijn bijvoorbeeld:

A. Het recht op kopie van het medisch dossierM

B. Het recht op inzage en aanpassing van het medisch dossier

C. Het recht op vernietiging van het medisch dossier

Bij Full Beauty Clinics kunt u een aanvraag indienen om een kopie van uw medisch dossier te ontvangen. Een aanvraag dient u in per email (contact@fullbeautyclinics.nl). Wij zullen vervolgens contact met u opnemen ter verificatie van uw email. Uw medisch dossier wordt hierna binnen enkele werkdagen aangetekend per post of mail naar u verstuurd.

B1. Het recht op inzage van het medisch dossier

Het staat u te allen tijde vrij om uw medisch dossier in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Full Beauty Clinics om samen met een medewerker uw dossier in te zien.

B2. Het recht op aanpassing van het medisch dossier

Indien u wenst om uw medisch dossier aan te passen, hetzij door middel van een aanvulling of correctie, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. De behandelend arts zal beoordelen of de aanpassing gegrond is en overgenomen kan worden. Deze beoordeling is noodzakelijk om een veilige behandeling te kunnen waarborgen.

C. Het recht op vernietiging van het medisch dossier

Binnen de kaders van de wet is het toegestaan om een medisch dossier te vernietigen. Indien u wenst dat het medisch dossier wordt vernietigd, dan stuurt u ons een email (contact@fullbeautyclinics.nl). Wij zullen vervolgens contact met u opnemen ter verificatie van uw email. Full Beauty Clinics geeft binnen 3 maanden gehoor aan uw verzoek, tenzij het wettelijk bepaald is dat de gegevens bewaard moeten blijven. Indien uw verzoek door Full Beauty Clinics wordt afgewezen, zal Full Beauty Clinics u dit schriftelijk kenbaar maken met de reden van de afwijzing. Indien het medisch dossier vernietigd mag worden, dan zult u bericht ontvangen van de vernietiging.

Aanvullende vragen

Indien u nog vragen heeft over de gehanteerde privacy en veiligheidsbeleid van Full Beauty Clinics aangaande uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Telefoonnummer: 070 23 900 22 Email: contact@fullbeautyclinics.nl

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op persoonsgegevens: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verwerkers

Voor de verwerking van de gegevens wordt gebruikt gemaakt van de volgende partijen:

Clinicminds (medische dossiers)
Telefonische assistentie
Mailchimp (email)
Whatsapp (berichten)
Website (reserveringsaanvraag)
Treatwell (bevestiging/annulering)

Met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst conform AVG eisen afgesloten.

Veiligheidsaspecten

Voor de veilige elektronische verwerking van gegevens worden door de verwerkers versleutelde back-ups gemaakt. De omgevingen worden allen benaderd over https, zodat het verkeer over internet versleuteld is.

Afspraak
maken